Rätt Spårgruppen utbildning

Rättspårgruppen Utbildning AB riktar sig till människor som arbetar med beteendeförändring. Utbildningarna har tagits fram utifrån drygt 20 års erfarenhet av behandling med KBT inriktning. Målet är att utbildningarna ska omsättas i det praktiska arbetet med klienterna direkt. Utbildarna har lång erfarenhet av behandling och utbildning med både nationell samt internationell erfarenhet.

Aktuella utbildningar

Utbildning i SPT (Social perceptionsträning)


Förmåga att tolka den sociala miljön så korrekt som möjligt är kanske den viktigaste faktorn för att skaffa sig sociala färdigheter. Arnold Goldstein rekommenderade därför att social perceptionsträning ska komplettera de andra ART-programmen i arbetet med ungdomar med utmanande beteende.

I Norge är programmet infört i flera skolor, dels som en fjärde komponent i ART men också som ett fristående program. För närvarande utvärderas genomförandet av SPT i alla skolor i Mandal. Programmet har blivit väl mottaget som universitetsprogram i Norge och finns också allmänt tillgänglig i Danmark och Kanada.

Läs mer om programmet på PREPSEC Internationals hemsida http://prepsec.no/conference-proceedings/


Plats
Ekeby Bruk 35, Uppsala

Pris
5400 kr ex. moms, lunch ingår ej

Datum och tid
12-14 mars 2018, kl.09:00-15:30

Grundare 
Knut K. Gundersen är professor vid Centrum för social kompetens vid Diakonhjemmet högskola, Sandnes Norge och president i Prepare International. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom områden som social kompetens, miljöterapi och nätverk. Han har föreläst vid ett flertal nationella och internationella kongresser i 14 olika länder samt är en nyckelperson gällande utbildning och implementering av ART och The PREPARE Curriculum i Norge, Island, Finland, Danmark och Ryssland.

Knut är huvudförfattare till programmet för Social perceptionsträning och medförfattare till Problemlösningsprogrammet. Knut är också huvudredaktör för den nyligen publicerade AART-boken (adapterad ART).

Anmälan och registrering sker tills det är fullbokat.
Max 16 deltagare.

​​​​​​​Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Anmälan skickas till: isabel@rguab.se

Journalföring


Detta är en utbildning som handlar om journalföring, dokumentation, planera och följa upp insatser.

Utbildningen ger höjd kompetens och insyn i den senaste utvecklingen gällande regler och praxis kring journalföring och dokumentation inom socialt arbete.
Utbildningen innefattar lagstiftning, journalföring, rättssäkerhet, sekretess, Lex Sarah, BBIC etc.

Journalföringsutbildningen har utvecklats för att ge praktiska redskap till personal som arbetar nära klienter/brukare på HVB- och LSS-enheter. Teori varvas med praktiska konkreta övningar för att skapa engagemang för kvalitetssäkrad dokumentation. Utbildningen ger deltagaren mer kunskap i hur man journalför respektfullt samt hur dokumentationen blir ett värdefullt redskap i att följa upp insatserna.Plats
Akademihotellet, Uppsala

Pris
1850 kr ex. moms, lunch ingår.

Datum och tid
13 april 2018, 9-15.30

Utbildare
Andreas Brobert är marknadsansvarig och utvecklingsstrateg för programvaran Rätt Spår. Andreas kommer utbilda er i Rätt Spår och presentera nya funktioner och svara på era frågor. Han kan även hjälpa till med att anpassa vissa funktioner i systemet efter era behov.

Anmälan och registrering sker tills det är fullbokat. 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Anmälan skickas till: annika.forsmark@rattspar.se

Utbildning i Motiverande intervju


Välkommen till en 3-dagars utbildning i MI. Utbildningen innehåller föreläsningar, videoinslag, samt flera praktiska övningar.

Vad är MI?
Motiverande Intervju (Motivational Interview, MI) är både ett förhållningssätt och en samtalsmetod. Den är klient/patientcentrerad och har utvecklats för att hjälpa klienter/patienter utforska och lösa ambivalens i förhållande till en förändring. Ambivalens betraktas som början till en förändring.

MI har utvecklats inom missbruksvården men används i dag inom en rad olika områden där förändring är önskvärd eller nödvändig, t ex diabetesvård, rökavvänjning mm.


Plats
Meddelas senare

Pris
Meddelas senare

Datum och tid
Meddelas senare

Utbildare
Steve Wicks, socionom och leg. psykolog, har använt motiverande samtal tillsammans med sina klienter/patienter sedan 1994. Han har gått grundutbildning i MI samt prof. William Millers utbildning för MI-tränare (s.k. Training for Trainers). Han är medlem i Motivation Interviewer Network of Trainers (MINT).

Anmälan och registrering sker tills det är fullbokat. Max 30 deltagare.

​​​​​​​Anmälan skickas till: anna.westman@rattspar.se

Family TIES


Detta är en 3-dagars utbildning som riktar sig till socialarbetare, lärare och andra som jobbar direkt med ungdomar och familjer. Det är en fördel att som deltagare vara ART-instruktör, för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens första dag ägnas delvis åt en teoretisk introduktion till ämnet och därefter ägnas övrig tid i huvudsak till praktiskt arbete utifrån de sessioner som finns i Family TIES. Efter avslutad utbildning kan deltagarna själva hålla Family TIES- grupper ute i sina verksamheter med hjälp av det kursmaterial som medföljer.

Vad är Family-TIES?
I familjer med barn i behov av hjälp från socialtjänst eller ungdomsvård förekommer ofta förhöjda nivåer av konflikter. Dessa konfliktnivåer bidrar till att förvärra problematiska familjeinteraktioner.
Family TIES, som är ett manualbaserat program för vårdnadshavare till barn som genomgår ART-programmet, ger familjemedlemmar och deras barn möjlighet att lära och arbeta tillsammans för att lösa konflikter och andra svåra frågor på ett mer konstruktivt sätt. Detta sker genom undervisning av effektiv kommunikation och sociala färdigheter, vilket bygger upp ett förtroende bland familjemedlemmarna.

Kärnan i programmet Family TIES består av komponenterna i Aggression Replacement Training® och Prepare Curriculum® och innefattar således även problemlösning, träning av empatisk förmåga samt SPT (Social perceptionsträning).
Programmet har en fast grundstruktur och består av 11 sessioner samt en "booster" session. Utbildningen är en interaktiv modell där deltagarna får lära sig grunderna för programmet samt att öva på att planera och genomföra de 12 sessionerna.

En initial studie från Kanada visar på en rad positiva förbättringar. Aggression och normbrytande beteenden minskade, sociala färdigheter ökade, föräldraskapet förbättrades och problemen i familjen minskade.
Ladda ner artikeln här:

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=51136

Plats
Meddelas senare

Pris
7500 kr ex. moms, lunch ingår ej

Datum och tid
Meddelas senare

Utbildare
Robert Calame och Kim Parker kommer båda från Kanada och har båda jobbat med ungdomar och familjer i över 30 år. De är Mastertränare samt metodutvecklare för ART® och Prepare® Curriculum sedan 1998 och de tillhandahåller konsultationer, träningar och seminarier inom detta område.
Robert och Kim är författare av artiklar, kapitel och böcker med specifikt fokus på arbetet med problemlösning inom familjer.


Anmälan och registrering sker tills det är fullbokat. Max 24 deltagare.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Anmälan skickas till: isabel@rguab.se