Rätt Spårgruppen utbildning

Rättspårgruppen Utbildning AB riktar sig till människor som arbetar med beteendeförändring. Utbildningarna har tagits fram utifrån drygt 20 års erfarenhet av behandling med KBT inriktning. Målet är att utbildningarna ska omsättas i det praktiska arbetet med klienterna direkt. Utbildarna har lång erfarenhet av behandling och utbildning med både nationell samt internationell erfarenhet.

      Utbildningar

 Utbildningar

Social perceptionsträning - SPT


Målet med Social Perceptionsträning är att utbilda ungdomar i social kompetens. Erbjuda verktyg att använda i det sociala samspelet med andra människor. Skapa en medvetenhet kring varför man reagerar på vissa sätt och hur man själv kan påverka sina val och konsekvenserna dessa får. Respektera olikheter och kunna sätta sig in i andras situation, likaså bygga en förståelse kring egna känslor och tankefällor. Samt hur man kan ta kontroll över dessa.  
 
Att genomföra en utbildning i Social Perceptionsträning innebär att du kan hålla i 10 stycken lektioner där du berör olika ämnen inom socialt samspel på ett pedagogiskt sätt för ungdomar. Lektionerna är PowerPoint baserade och innehåller diskussioner, lekar och övningar.

Sammanfattning av lektionerna: 
  • Introduktion
  • Identifiera känslor
  • Uttalade och oskrivna regler
  • Kulturella skillnader
  • Bakgrundsvariabler
  • Tankar – Känslor – Signaler – handlingar
  • Tankefällor
  • Att tolka andras intentioner
  • Timing
  • Konsekvenser
Förmåga att tolka den sociala miljön så korrekt som möjligt är kanske den viktigaste faktorn för att skaffa sig sociala färdigheter. Arnold Goldstein rekommenderade därför att social perceptionsträning ska komplettera de andra ART-programmen i arbetet med ungdomar med utmanande beteende.

I Norge är programmet infört i flera skolor, dels som en fjärde komponent i ART men också som ett fristående program. För närvarande utvärderas genomförandet av SPT i alla skolor i Mandal. Programmet har blivit väl mottaget som universitetsprogram i Norge och finns också allmänt tillgänglig i Danmark och Kanada.

Plats
Vi erbjuder oss att komma till er arbetsplats och utbilda men kan även erbjuda lokal i Uppsala!

Pris
Enligt överrenskommelse.

Datum
Enligt överrenskommelse.
SPT är en tre-dagars utbildning.

Tid: 09:00-15:30

Målgrupp:
Barn och ungdomar. SPT kan hållas för mindre grupper, liksom skolklasser. 
​​​​​​​
Grundare 
Knut K. Gundersen är professor vid Centrum för social kompetens vid Diakonhjemmet högskola, Sandnes Norge och president i Prepare International. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom områden som social kompetens, miljöterapi och nätverk. Han har föreläst vid ett flertal nationella och internationella kongresser i 14 olika länder samt är en nyckelperson gällande utbildning och implementering av ART och The PREPARE Curriculum i Norge, Island, Finland, Danmark och Ryssland.

Knut är huvudförfattare till programmet för Social perceptionsträning och medförfattare till Problemlösningsprogrammet. Knut är också huvudredaktör för den nyligen publicerade AART-boken (adapterad ART).

Max 16 deltagare.

Vill ni veta mer?
Välkommen att höra av er till:

Bokare: Hans Johansson
Email: hans@rattspargruppen.se
Telefon: 018-56 54 71

Aggression Replacement Training

ART 


Vad är det som får oss att agera med ett aggressivt beteende och hur ska vi kunna se tidiga tecken på vår ilska? Det är frågor vi vill kunna besvara på genom denna utbildning. Genom att få verktyg att kunna härda ut i vår ilska och veta i vilka situationer detta uppstår i, så tror vi att de barn och ungdomar vi ska utbilda får nycklar till ett rikare socialt liv.
 
 ART utvecklades för att kunna hjälpa barn och ungdomar som har asociala beteenden. Det är en manualbaserad terapiform uppdelad i tre delar: Social färdighetsträning, ilskekontroll och moralträning.
 
Social färdighetsträning
Alla människor ligger på olika nivåer av hur mycket vi lärt oss från den
miljö vi kommer ifrån. Vissa kan behöva lära sig hur man startar ett
samtal och andra kan behöva träna på att stå emot grupptryck. Barn
med beteendeproblem saknar ofta olika typer av sociala färdigheter som
är viktiga för att fungera i sociala relationer. Genom att träna på de olika
färdigheterna kommer de att fungera bättre socialt i familj, skola och med
vänner.
 
Social färdighetsträning är indelad i 50 sociala färdigheter grupperade i 6
olika huvudgrupper. Färdigheterna delas in i olika beteendesteg som gör
det lättare för eleven att exakt veta hur och vad han/hon ska göra.
 
Ilskekontroll
Syftar till att lära eleven att känna igen och hantera sina känslor i
situationer som ofta hanteras med ett aggressivt beteende. Ett aggressivt beteende
är inlärt och inte medfött. Genom modellering och hur vår miljö sett ut så
har vi lärt oss de beteendena. Genom rollspel övar vi tillsammans med
eleverna på att hantera dessa situationer. Upplägget för ilskekontrollträning är 10 lektioner där man går igenom en av ilskekontrollens delar vid varje lektionstillfälle.
 
Moralträning
I moralträningen ska läraren hjälpa eleverna att utvecklas i sitt moraliska resonerande. Genom att lyfta fram olika dileman så diskuteras det i gruppen vad som är den mest moraliska lösningen i den situationen. Detta innebär inte att man som tränare ska lägga i sina privata övertygelser hos eleven eller gruppen.
 
Genom att eleverna diskuterar mellan varandra och att i detta få vägledning av oss utan att säga vad som är rätt och fel så tränas eleverna att välja moraliska alternativ. Eleverna får olika dilemman som speglar händelser i verkliga livet.
 


Plats
Vi erbjuder oss att komma till er arbetsplats och utbilda men kan även erbjuda lokal i Uppsala!

Pris
Enligt överrenskommelse.

Datum
Enligt överrenskommelse.
ART är en sju-dagars utbildning.

Tid: 09:00-16:00

Grundare: 
Professor Arnold P Goldstein utvecklade behandlingsmetoden ART för
att kunna hjälpa barn och ungdomar som har asociala beteenden. Det är en manualbaserad terapiform uppdelad i tre delar: Social färdighetsträning, ilskekontroll och moralträning.

Vill ni veta mer?
Välkommen att höra av er till:

Bokare: Hans Johansson
Email: hans@rattspargruppen.se
Telefon: 018-56 54 71 

 

Journalföring


Denna utbildning fokuserar på journalföring, dokumentation och att  planera och följa upp insatser.

Utbildningen ger höjd kompetens och insyn i den senaste utvecklingen gällande regler och praxis kring journalföring och dokumentation inom socialt arbete.
Utbildningen innefattar lagstiftning, journalföring, rättssäkerhet, sekretess, Lex Sarah, BBIC/IBIC etc.

Journalföringsutbildningen har utvecklats för att ge praktiska redskap till personal som arbetar nära klienter/brukare. Teori varvas med praktiska konkreta övningar för att skapa engagemang för kvalitetssäkrad dokumentation. Utbildningen ger deltagaren mer kunskap i hur man journalför respektfullt samt hur dokumentationen blir ett värdefullt redskap i att följa upp insatserna.Plats
Digitalt

Pris
2 290 kr ex. moms
Kund hos Rätt Spår

2 590 kr ex. moms
​​​​​​​Ej kund hos Rätt Spår

Datum och tid
31 mars 2022
kl 10.00 - 15.00
​​​​​​​

Utbildare
Helena Hammerström är utbildad socionom. Författare till ”Från aggressivitet till harmoni – en introduktion till ART” Hon har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, sjukhus, högstadieskola, behandlingshem och som föreläsare inom ART. Hon arbetar heltid med ART-kurser, öppenvårdsbehandling/ handledning i ART samt att utveckla praktiskt behandlingsmaterial.

Emil Lövén är marknadsansvarig och utvecklingsstrateg för programvaran Rätt Spår. emil kommer utbilda er i Rätt Spår och presentera nya funktioner och svara på era frågor.
​​​​​​​
Anmälan och registrering sker tills det är fullbokat. 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Family TIES


Detta är en 3-dagars utbildning som riktar sig till socialarbetare, lärare och andra som jobbar direkt med ungdomar och familjer. Det är en fördel att som deltagare vara ART-instruktör, för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens första dag ägnas delvis åt en teoretisk introduktion till ämnet och därefter ägnas övrig tid i huvudsak till praktiskt arbete utifrån de sessioner som finns i Family TIES. Efter avslutad utbildning kan deltagarna själva hålla Family TIES- grupper ute i sina verksamheter med hjälp av det kursmaterial som medföljer.

Vad är Family-TIES?
I familjer med barn i behov av hjälp från socialtjänst eller ungdomsvård förekommer ofta förhöjda nivåer av konflikter. Dessa konfliktnivåer bidrar till att förvärra problematiska familjeinteraktioner.
Family TIES, som är ett manualbaserat program för vårdnadshavare till barn som genomgår ART-programmet, ger familjemedlemmar och deras barn möjlighet att lära och arbeta tillsammans för att lösa konflikter och andra svåra frågor på ett mer konstruktivt sätt. Detta sker genom undervisning av effektiv kommunikation och sociala färdigheter, vilket bygger upp ett förtroende bland familjemedlemmarna.

Kärnan i programmet Family TIES består av komponenterna i Aggression Replacement Training® och Prepare Curriculum® och innefattar således även problemlösning, träning av empatisk förmåga samt SPT (Social perceptionsträning).
Programmet har en fast grundstruktur och består av 11 sessioner samt en "booster" session. Utbildningen är en interaktiv modell där deltagarna får lära sig grunderna för programmet samt att öva på att planera och genomföra de 12 sessionerna.

En initial studie från Kanada visar på en rad positiva förbättringar. Aggression och normbrytande beteenden minskade, sociala färdigheter ökade, föräldraskapet förbättrades och problemen i familjen minskade.


Plats
Meddelas senare

Pris
7500 kr ex. moms, lunch ingår ej

Datum och tid
Meddelas senare

Utbildare
Robert Calame och Kim Parker kommer båda från Kanada och har båda jobbat med ungdomar och familjer i över 30 år. De är Mastertränare samt metodutvecklare för ART® och Prepare® Curriculum sedan 1998 och de tillhandahåller konsultationer, träningar och seminarier inom detta område.
Robert och Kim är författare av artiklar, kapitel och böcker med specifikt fokus på arbetet med problemlösning inom familjer.


Anmälan och registrering sker tills det är fullbokat. Max 24 deltagare.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Bokare: Hans Johansson
Email: hans@rattspargruppen.se
Telefon: 018-430 14 51